Category Archives: En till en

Skolinspektionens granskning av IT i undervisningen

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.

Som underlag finns även en ”Litteraturöversikt för IT-användandet i undervisningen”.

Resultatet av undersökningen i korthet:

 • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.  Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
 • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
 • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
 • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Hela granskningen kan du läsa här; ”Satsningar ¨på IT används inte i skolornas undervisning”.

Även vid användandet av IT är lärarens förhållningssätt och val av arbetsmetoder viktig! Användandet av IT medför alltså inte att eleverna kan ha lektioner utan lärare. Tvärtom behövs kunniga och engagerade pedagoger som på ett medvetet sätt kan hjälpa eleverna att se vilka möjlighetersom erbjuds med hjälp av  IT i undervisningen. Jag tycker också att det finns många goda exempel på hur IT används på ett medvetet sätt, även om IT-användandet generellt kan utvecklas.

Annonser

Uppdrag Språklyft 1 med hjälp av dator

Uppdrag språklyft 1 – idématerial till Skolverkets ”Nya Språket lyfter!”, av Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson, Kerstin Lagrell och Majken Sköld Holm, är den första av två idéböcker som utgår från Nya Språket lyfter! – Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 1 – 6. Första boken riktar sig huvudsakligen mot åk 1 – 3 men kan även användas i förskoleklass. Boken har två teman som inleds med en högläsningstext, ”Leksaksfabriken” och ”Detektivbyrån”. Under högläsningen får läraren många tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap med eleverna. Till de två temana finns en rad roliga och kreativa elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk. Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera och argumentera både muntligt och skriftligt. I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns med i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!

Författarna tar upp att idag är datorer en självklart och naturligt inslag i såväl barns, ungdomars och vuxnas värld. Att eleverna ska kunna skriva läsligt såväl för hand som på dator finns numera inskrivet i kunskapskraven för åk 3. Därför är det givet att eleverna för att lösa olika uppdrag, använder datorn som verktyg för att skriva eller för att söka information. Det är meningen att eleverna verkligen ska arbeta aktivt på många olika sätt med att utveckla sitt språk! Ni som redan använder Uppdrag Språklyft 1, använder ni dator som ett komplement?

En-till-en i förberedelsegrupp

Jag har varit på ett inspirerande studiebesök hos Karin Björkqvist Arthurson  som bl a arbetar med nyanlända elever i en förberedelsegrupp, åk 2 – 4, på Ryaskolan i Göteborg. Under höstterminen 2011 hade förberedelsegruppen förmånen att delta i ett projekt och prova att varje elev fick ha varsin dator i klassrummet.

Här berättar Karin själv om sitt projekt.

Under projekttiden jobbade eleverna i förberedelsegruppen med följande på datorerna:

 • Eleverna har skrivit olika texter, skrivit brev, en del har skrivit av enkla böcker för att öva hur meningar skrivs. Några elever har skrivit i skrivbok och sedan skrivit av sin text på datorn. Sedan har eleverna skrivit ut sina texter. Eleverna har även tagit med texterna hem och visat sina föräldrar.

 • Sebran ett pedagogiskt program för läsning och matte. (Laddas ner från internet eller beställs)
 • Lexin animationsteman och Lexins bildteman. Där övar man olika ämnesområden i svenska. (Program på internet)
 • Digitala Spåret, en sida för komvux egentligen, där man övar svenska. (internet)
 • Mål 1, lärobok i svenska som andraspråk som finns med övningar på nätet. (internet)
 • Öva klockan, bl a med Kunskapsstjärnan.se. (internet)
 • Lyssna och läsa efter inlästa böcker. Eleverna kan få med den inlästa boken på cd-skiva eller usb-minne och fortsätta öva både läsning och uttal.

 • Burkar.se och språklänkar, t ex domino med ord och bild för att läsa och lära sig svenska. Språklänkar lyssna och läsa bok med talstöd. (internet)
 • Radioapan på SR, där vi lyssnade på olika ljud, ”gissa ljudet” – koncentrations och lyssningsövning, ”apiga frågestunder” – läsa och höra frågor och svar för att öva sig på fraser på svenska. (internet)
 • Gjort en egen serie med hjälp av sida på internet. (internet)
 • Gjort en egen kalender i Microsoft Publisher.

Jag hade önskat att vi kunnat jobba mer med läsinlärning. Eftersom de nya datorerna inte kunde ta emot ett program vi köpt ”Bokstavslek”, kunde jag inte göra detta. Även andra tekniska problem som att nätet legat nere har försvårat användandet av datorer.

Det har varit toppen att ha datorerna i klassrummet då eleverna har tillgång till annat material och en del elever kan jobba med datorerna samtidigt som andra elever kanske gör något annat. Man får en flexibel och stimulerande undervisning. Jag känner mig säker på att kunna klara att ha en dator till varje elev. Jag har kunnat klara ut de situationer då datorn krånglar. Det har varit glädjande att se vilket hjälpmedel det faktiskt kan vara för enskilda elever som har svårt med motoriken. Även eleverna har varit mycket motiverade och nöjda med projektdatorerna.