Category Archives: Matematik

Pedagogiska programbanken!

pedagog stockholm (en förträfflig sida oavsett vad du söker av pedagogisk karaktär) så finns numera pedagogiska programbanken. Sök ett pedagogiskt program utifrån det centrala innehållet i Lgr11 och Lgrs11 samt Gy11. Du kan även söka utifrån ämne och då tipsas du om olika program att använda i undervisningen.

Under svenska som andraspråk så kan det se ut så här!

Annonser

Videolicious!

I Videolicious är en app där man skapar en presentation av dina filmer och bilder. Sedan kan man prata till dem och lägga till bakgrundsmusik från Videolicious arkiv eller dina egna till. Om du följer länken till bloggen nedan så får du en beskrivning av hur appen fungerar. http://anneliesappar.blogspot.se/2012/08/videolicious.html?m=1

Där är ett exempel utifrån semesterbilder, men hur skulle man kunna använda den i förskolan och skolan? Specialpedagogerna där jag jobbar filmar ofta olika situationer. I denna appen kan du lätt samla dem till en liten presentation som dokumentation eller för att visa. Du kan välja om du själv vill synas i bild när du berättar.

Den skulle också kunna användas om dokumentationsapp i förskolan. Genom att filma ett barns aktiviteter under, låt säga, en dag så får du ett fantastiskt underlag till utvecklingssamtalet. I skolan är det ett fiffigt sätt att redovisa. Ett händelseförlopp, en studieresa eller ett grupparbete. Eller varför inte förklara mattelösningar. Möjligheterna är oändliga:)

Räkneknep i förskolan

”Räkneknep” är en app som övar färg, form, taluppfattning och talområdena 0-5 och 0-10 inom addition och subtraktion. Man övar även att räkna på fingrarna, att räkna med objekt/figurer, fler eller färre samt färg, form och höger/vänster. Totalt innehåller ”Räkneknep” ca 1500 övningar inom 23 olika kategorier. I appen kan man registrera fler användare och som pedagog kan man gå tillbaka och se statistik över barnens resultat och utveckling. Målgruppen är barn i ålder 3 – 8 år. Elever i särskolan tycker jag skulle ha stor nytta av ”Räkneknep” eftersom appen är enkel att förstå med tydlig grafik och innehåller många övningar inom varje kategori.

Man kan även välja mellan svenska, engelska och ryska, vilket skulle kunna ge nyanlända eller elever med annat modersmål möjlighet att öva matematik på deras eget modersmål. Det jag tycker kan ändras med appen är att fel svar markeras genom ett ljud men att man då inte kan ändra det felaktiga svaret. När man inte behöver ha rätt svar för att komma vidare tror inte jag att barn tar sig tid att fundera på vad som blev fel innan man går vidare till nästa övning.

Apptillverkaren skriver att ”för barns utveckling inom matematik är det viktigt att introduktionen av siffror, tal, mängd, färger och former sker i tidig ålder”. Det tycker jag också och det är mycket bra att matematiska begrepp som fler, färre, addition, subtraktion och öppen utsaga finns med i appen. Däremot tycker inte jag att appen är utformad för att passa förskolebarn. För att självständigt kunna veta vad man väljer mellan i menyerna behöver man kunna läsa. Barn behöver även känna igen siffror för att kunna utföra de flesta moment i appen. Min erfarenhet är att matematik i förskolan övas i vardagliga situationer med konkret material men att förskolebarn inte i lika stor utsträckning övar att känna igen siffror. Matematik i förskolan är så mycket mer än siffror och addition. För att passa även yngre förskolebarn tycker jag att appen därför hade behövt moment där man enbart räkna med hjälp av konkreta föremål. Som jag skrev förut tycker jag att matematik i förskolan i första hand ska introduceras och övas i vardagliga situationer och i vardagliga samtal men som ett komplement till den undervisningen tycker jag att appen är bra även för yngre förskolebarn.

Mattebegrepp och LUS på olika språk

Webmatte.se är ett stödmaterial för matematikundervisningen i åk 6–9, och grundläggande gymnasiematematik. Materialet består av texter, filmer och övningar. För åk 6-9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, polska, engelska, ryska, somaliska och spanska. Grundläggande gymnasiematematik finns på svenska, arabiska och somaliska. Materialet har tagits fram av Stockholms stad och innebär en möjlighet för flerspråkiga elever att i sitt lärande utnyttja såväl svenska språket som sitt modersmål. För elever med svenska som modersmål innebär materialet möjlighet att på egen hand studera olika moment.

Webbmatte.se är ett komplement till din ordinarie undervisning och inget eget läromedel. Tyngdpunkten ligger på matematiska begrepp och materialet kan liknas med ett matematiskt uppslagsverk med tillhörande förklaringar. Materialet kan användas på en mängd olika sätt, t ex förberedelser för elever inför kommande lektioner, repetition för elever som missat ämnesområden eller vill förbereda sig inför kommande prov, för att få andra infallsvinklar på olika problem etc. Klicka här om du vill komma till sidan.

Använder du LUS – Läsutvecklingsschema, i undervisningen har modersmålslärarna i Lund översatt det materialet till 29 olika språk. Materialet hittar du här.

Stockholms stad har tagit fram tio filmer som handlar om LUS. Filmerna är korta, ca 4 minuter och följs av två frågor som man kan använda som diskussionsfrågor. Här kan du se mer av materialet.

Räkna med Fingu

Fingu är en kul gratisapp som är enkel att använda där barnen kan öva taluppfattning. Man räknar ihop summan av olika mönster i talområdet 1 – 10. Sedan håller ner rätt antal fingrar på ipaden. Spelarens resultat registreras och man kan om man vill följa framstegen.

Jag har använt appen tillsammans med barn i 4 – 5 års ålderna men även lågstadieelever kan ha nytta och glädje av appen. De barn som har spelat har tyckt att appen har varit rolig och enkel att använda. Fingu passar även att använda i grupp, ibland hinner man inte räkna ihop summan och då kan det vara bra att kunna ta hjälp av en kompis!

Fingu är framtagen av svenska forskare och här kan du läsa om tanken bakom appen och mer om vilka möjligheter appen erbjuder.