Category Archives: Modersmål

Flera språk i förskolan

Nu har Skolverkets stödmaterial ”Flera språk i förskolan”  kommit ut. En del förskolor har fått materialet men annars går det att ladda ner eller beställa från Skolverkets hemsida. Det här stödmaterialet syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Materialet har även tydliga hänvisningar till Lpfö 98/10.

 

Annonser

Flerspråkighet i förskolan

Den 17/5 hade Skolverket en inspirationsdag om ”Flerspråkighet i förskolan” där de visade på hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Förskolepedagoger i fem kommuner har tillsammans med modersmålspedagoger sedan oktober 2012 utvecklat flerspråkigt material och arbetssätt med hjälp av ny teknik som PENpal. PENpal är en kombinerad mp3-spelare med mikrofon och sensor som tar ljud till papper. Tekniken kan användas också till andra böcker, till barnens egna berättelser, information mm. Med hjälp av PENpal har pedagogerna både läst in böcker på olika språk som barnen sedan kan läsa upp med hjälp av pennan och även skapat eget material. Här kan du läsa mer om projektet.

Planscherna och böckerna tycker jag är konkreta och tydliga och de kan naturligtvis köpas in till förskolan och användas även om man inte har en PANpal. Materialet som t ex böcker och affischer som pedagogerna har tagit fram för PENpal kan man anpassa och göra i iPad i appar som t ex ”Book creator”,  ”Story kit”, eller ”My story”. Det är appar där man enkelt kan infoga egna bilder eller filmer och spela in ljud till. Förskolan Dungen i Arvika har t ex gjort eget memoryspel och talande bilderböcker där barnen fick prata in ”Jag heter…..”. De barn som är  tvåspråkiga kunde prata in på bägge språken. Ett barn som bara kunde svenska ville ändå prata in på keldanska, som hennes kompisar kunde. Har man inte tillgång till modersmålslärare kan man be föräldrar om hjälp att prata in på andra språk än svenska. Materialet som görs i iPad kan även skrivas ut om man vill ha böckerna i pappersformat. Här kan du läsa mer om hur appen ”Story kit” fungerar.

Linköping visade på inspirationsdagen hur de hade arbetat med PENpal i förskolan. Modersmålspedagogerna hade utifrån att det kan vara svårt att hitta lämpligt material på en del språk arbetat fram bl a sånger, översättning av svenska sånger och översättningar av böcker. Bl a hade det under projektet författats den första barnboken på assyriska. Barnen hade även ritat och fått hjälp med att skriva ned vad de berättade och sedan spelat in med hjälp av PENpal. Modersmålspedagogerna hade även arbetat tematiserande i förskolegrupperna med t ex Bockarna Bruse och använt PENpal för att ta fram material på modersmål. T ex spela in när barnen återberättar sagan eller berättar till teckningar de ritat.

Sammanfattning av hur Linköping har arbetat med hjälp av PENpal

Sammanfattning av hur Linköping har arbetat med hjälp av PENpal

Även Metallens förskola i Bolliden visade hur de hade arbetat med PENpal och modersmål. Sammanfattning av den föreläsningen finns längs ned sidan om ”Flerspråkighet i förskolan – projekt”.

På Skolverkets hemsida finns en ny sida om ”Flerspråkighet i förskolan” där det finns tips om hur man kan arbeta kring flerspråkighet med sånger och sagor, spel och appar, ordböcker och lexikon, forskning och fortbildning, information till föräldrarna och exempel på hur andra förskolor arbetar. Skolverket håller också på att färdigställa ett tryckt stödmaterial som kan vara till stöd i det dagliga arbetet med flerspråkighet. Stödmaterialet ska inspirera, ge vägledning och innehåller exempel och frågeställningar som kan ligga till grund för diskussioner i arbetslaget. Materialet bygger på skollagen och förskolans läroplan. Materialet kommer både att kunna skrivas ut och beställas.

På Skolverkets hemsida finns även sidan ”Tema Modersmål”, som är en sida som är framtagen av Skolverket i samarbete med modersmålslärare. Där finns det också exempel på böcker och annat material som man kan använda för att arbeta med barns olika modersmål i förskolan.

Barnsånger på polska

Förskolan Lugnet tipsar om några barnsånger på polska som  finns tillgängliga på Youtube.  Sångerna har ett av barnets pappa visat pedagogerna. De har lyssnat på sångena tillsammans med barnen i barngruppen  Det kan vara ett sätt tänker jag att dels skapa trygghet för barnen men dels göra föräldrarna mer delaktiga i förskolans verksamhet.

Film och flerspråkighet

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.”  Lpfö 98/10

För att stödja modersmålet finns det filmer man kan använda sig av på Youtube eller på Utbildningsradions hemsida. Filmerna kan man se både på svenska och modersmålet, läsa boken som filmerna bygger på och sedan om man vill följa upp och arbeta tematiserat i hela gruppen. På Utbildningsradions hemsida kan man hitta filmer som t ex  ”Pino” och ”Småsagor” på flera olika språk.

På Youtube finns filmer med Alfons Åberg. När man ska söka filmer kan det vara bra att veta vad Alfons heter i olika länder. T ex heter Alfons på Arabiska : Burhan, Finland : Mikko Mallikas, England/USA : Alfie Atkins, Kurdiska : Alfons Oberg, Lettland : Alfons Obergu, Norge : Albert Åberg, Somaliska : Guuled, Spanska : Alfonso, Tigrinja : Alfons, Turkiet : Alfons Åberg och Tyskland : Willi Wiberg. Vad Alfons heter i fler länder hittar du på Alfons hemsida.

Så här låter Alfons på finska:

På engelska låter Alfons så här:

Om man ser filmerna i iPad och inte vill att barnen ska få tillgång till hela Youtube eller själv lätt vill hitta de filmer du planerar att använda, kan man i appen ”Video Baby” enkelt ladda ner eller spara de filmer från Youtube du vill se igen. I Video Baby kan du även göra flera användarkonto och spellistor, vilket är bra om man vill dela in filmerna i olika kategorier för att lättare hitta.

Blogg-tips

Det finns många bra bloggar där pedagoger delar med sig av sin kunskap och erfarenheter. Här är två bloggar som jag kan tekommendera, om hur man kan arbeta med teknik i förskolan och iPad i modersmålsundervisningen.

”Bäckens teknikresa” är en blogg där  fyra pedagoger på Bäckens förskola i Tibro har delat med sig av sina tankar och reflektioner kring att arbeta med teknik i förskola. I bloggen finns många konkreta tips och kloka reflektioner. Kul att de visar på hur man kan arbeta tematiserat med teknik i förskolan. Bloggen ger även många exempel på hur man kan bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.

”iPad i modersmålsundervisning” drivs av en pedagog som jobbar som studiehandledare och modersmålslärare i arabiska på en skola i Umeå. I år påbörjades ett Ipadsprojekt. Bloggen ger exempel på hur man kan använda iPad i modersmåsundervisningen. Bloggen visar även på bra appar på arabiska. Bl a en app för att lära solsystemet som eleverna kan använda i modersmålsundervisningen parallellt som de jobbar med solsystemet i klassen. Att följa upp det man gör i klassen i modersmålsundervisningen och tvärtom tycker jag är viktigt för att höja statusen för modersmålsundervisningen men även för att förhindra att modersmålsundervisningen blir en exkluderad verksamhet i skolan.

Mattebegrepp och LUS på olika språk

Webmatte.se är ett stödmaterial för matematikundervisningen i åk 6–9, och grundläggande gymnasiematematik. Materialet består av texter, filmer och övningar. För åk 6-9 finns materialet på följande språk; svenska, arabiska, persiska, polska, engelska, ryska, somaliska och spanska. Grundläggande gymnasiematematik finns på svenska, arabiska och somaliska. Materialet har tagits fram av Stockholms stad och innebär en möjlighet för flerspråkiga elever att i sitt lärande utnyttja såväl svenska språket som sitt modersmål. För elever med svenska som modersmål innebär materialet möjlighet att på egen hand studera olika moment.

Webbmatte.se är ett komplement till din ordinarie undervisning och inget eget läromedel. Tyngdpunkten ligger på matematiska begrepp och materialet kan liknas med ett matematiskt uppslagsverk med tillhörande förklaringar. Materialet kan användas på en mängd olika sätt, t ex förberedelser för elever inför kommande lektioner, repetition för elever som missat ämnesområden eller vill förbereda sig inför kommande prov, för att få andra infallsvinklar på olika problem etc. Klicka här om du vill komma till sidan.

Använder du LUS – Läsutvecklingsschema, i undervisningen har modersmålslärarna i Lund översatt det materialet till 29 olika språk. Materialet hittar du här.

Stockholms stad har tagit fram tio filmer som handlar om LUS. Filmerna är korta, ca 4 minuter och följs av två frågor som man kan använda som diskussionsfrågor. Här kan du se mer av materialet.

Fotobabble

I barngruppen på Förskolan Lyran har vi läst boken ”Min tur”. Det finns med en CD-skiva med inläsning av boken på olika språk och vi lyssnade även på boken på albanska eftersom några av barnen har albanska som modersmål. Sedan fick några barn ta foto av något i boken som hade fångat deras intresse. Med hjälp av appen ”Fotobabble” använde de sedan sitt foto och spelade in när de berättade om bokens innehåll.

Här är ett exempel på det färdiga resultatet. Tyvärr fungerar inte ljudet här i bloggen.

”Fotobabble” är en gratisapp där man tar ett foto och sedan spelar in ljud till. Den är lätt att hantera och förskolebarn kan använda den ganska självständigt. Enkel att använda t ex för dokumentation. Jag har även använt ”Fotobabble” för att göra sångkort, låta barnen sjunga in sin favoritsång och sedan är det bara att hitta en passande bild till. Här kan du läsa mer om ”Fotobabble”.