Tag Archives: 3-6 år

Puppet Pals HD

I appen Puppet Pals HD kan du skapa egna filmer med hjälp av de scener och figurer som följer med appen. Du kan även ladda upp egna foton och spela in eget tal eller musik till filmen och förstora eller förminska figurerna. Är barnet i början av sin språkutveckling kan man hjälpas åt att berätta vad som händer i filmen eller också bara ha musik som bakgrundsljud.

Så här fungerar appen:

1. Tryck på ”Start” och välj de personer som ska vaa med genom att trycka på bilden.

2. Tryck på ”next” och välj sedan vilka scener som ska finnas med genom att trycka på bilden. Man kan välja upp till fem olika bakgrunder.

3. Sedan är du klar att börja. När du har tryckt på den röda inspelningsknappen spelar appen in hur du flyttar personerna, byter olika scener och det du säger.

4. Avslutningsvis sparar du filmen och du hittar filmen sedan bland ”Saved shows” på startsidan. De sparade filmerna kan du sedan se igen eller exportera till Kamerarullen på din iPad.

Här är några exempel på filmer där barnen har blandat egna fotografier med de bilder som finns färdiga i appen:

Nu finns även Puppet Pals 2, med ännu fler funktioner. Bl a figurer som går och pratar, du kan använda egna fotografier som huvuden, olika musikspår för att skapa rätt atmosfär.

ASL på dator

20130419 012

Barnen på förskolan Lugnet har även provat på ASL vid datorn med ett traditionellt tangentbord. Anledningen att de provade det var att barnen ofta bara använder pekfingrarna när de skriver på paddan. De delade av tangentbordet så att barnen kunde se var de skulle ha vänster och höger hand. Först använde barnen bara pekfingrarna men efter ett tag blev det bägge händerna. Barnen själva tyckte att det var lätt! Pedagogerna funderar därför på att skaffa ett externt tangentbord att använda tillsammans med iPad.

När barnen skrev på datorn utgick de från sekvensbilder och återberättade. Här har Borys skrivit och ritat till:

CCI20130423_0000

Barnen på Förskolan Lugnet fick även skriva och berätta vad de tycker att de har lärt sig när de använt ”Skolstil” och om det är något mer de vill lära sig. Det de flesta barn tyckte att de lärt sig är att skriva namn eller enklare ord. På frågan vad de ville lära sig mer svarade några att de inte visste eller också ville de lära sig skriva kompisarnas namn.

Skapa gemensamma texter

Barnen på Förskolan Lugnet har skrivit gemensamma texter i grupper med 4-5 barn. Vi utgick ifrån en enkel bildserie om en pojke som klättrade upp i en klätterställning. Jag skrev och barnen fick gemensamt berätta. För att alla barnen skulle se och hänga med i vad som skrevs kopplade vi iPaden till bildkanon. Fastän det var samma bilder de två grupperna utgick ifrån tolkade de bilderna på två sätt och resultatet blev två olika berättelser. Barnen fick tillsammans berätta och när alla barnen tyckte att texten var klar läste vi gemensamt igenom den. Sedan skrev vi ut berättelserna och varje barn fick rita en egen bild till texten.

HP0024

HP0025

Här nedanför har jag sammanfattat hur Förskolan Lugnet har arbetat med ”Att skriva sig till läsning” hittills. Arbetet är inspirirerat av Arne Tregeton och Erica Lövgrens arbete med ASL men har anpassats för att passa en förskolegrupp flerspråkiga barn. En reflektion under arbetet med ASL är att det även stöttat barnens uttal eftersom barnen har härmat talsyntesen och på så sätt även övat språkljud. Flera barn ville vid starten skriva ”riktiga” ord. I början skrev de därför ofta sina namn eller andra enkla ord som de redan kunde. Intresset för ”spökskrift” är något som växt fram under arbetets gång.

bild (11)

Att skapa gemensamma texter eller att arbeta i par har varit positivt. De barn som har kommit längre i skrivprocessen kan stötta de som är nybörjare och de barn som lätt kommer på egna berättelser kan stötta de andra. Även att utgå från bilder har varit bra för skrivandet eftersom det medför att barnen får en gemensam förförståelse och lära in ord och begrepp.

Pedagogerna, Ann-Sofi och Lotta, har även utvärderat vilka mål i Lpfö 98/10 och deras egna målkriteriet arbetet med ASL har innefattat. Här kan ni se Lugnets Lotusdiagram

CCI20130411_0000

  • Genom vårt lotusdiagram ser vi att många av våra mål har berörts och är uppfyllda på kort tid.
  • Vi ser att intresset för att skriva med penna har ökat bland barnen som skrivit på Ipaden.
  • I barngruppen hörs ofta samtal om bokstäver.
  • Barnen har också fått en förståelse för att Ipaden kan användas på många olika sätt.
  • Både vuxna och barn tycks tycka att det är ett intressant och roligt arbetssätt ”att skriva sig till läsning”.

För att stötta barnen i hur ordet ”och” stavas har pedagogerna satt upp ordet som en ordbild.

bild (10)

På Förskolan Lugnet planerar de även att föra över skrivandet från iPad till dator och vanligt tagentbord ibland för att göra det enklare för barnen att använda bägge händerna när de skriver. Tagentbordet på iPad är mindre och det medför att barnen använder enbart pekfingrarna när de skriver.

Efterarbete av texter

Uppgiften att illustrera texten och be barnen att rita något till den texten de skrivit på iPad har barn uppfatta på många sätt. En del barn ritar en bild under texten och använder bilden som stöd när de sedan läsberättar texten för sina kompisar. Här är ett exempel:HP0020

Andra har istället fokuserat på bokstäver och text och skrivit för hand detsamma som de har skrivit på iPad tidigare. Exempelvis så här:

HP0023

Några barn har färglagt eller ritat direkt i den färdiga texten. Att barnen har använt olika strategier är inte något de har lagt någon värdering i, utan alla verkar nöjda med sitt eget arbete! De färdiga texterna sätts sedan upp på väggen för att alla ska kunna ta del av berättelserna och barnen kan läsberätta texcterna fler gånger.

Efter att barnen på Förskolan Lugnet har börjat med ASL har pedagogerna märkt ett ökat intresse även för andra språkutvecklande aktiviteter som t ex magnetbokstäver, färglägga olika bokstäver, placeringskorten vid maten eller olika övningar att para ihop bild och ordbild.

Att använda iPad som skrivverktyg

Under vårterminen ska några förskolegrupper testa att använda iPad som skrivverktyg. Tanken är att se vad som händer när barn med hjälp av iPad får möjlighet att prova sig fram och leka med bokstäver. Meningen är inte att de i första hand ska öva på skrivutveckling, utan att väcka ett intresse för bokstäver och att arbeta med iPad på andra sätt än genom färdiga spel. Att använda iPad som skrivverktyg är enbart ett komplement till förskolornas övriga arbete med litteracitet och förskolorna fortsätter med de språkutvecklande aktiviteter som de redan gör,  t.ex. bokläsning, rim och ramsor, rita och klippa. Arbetet med att använda iPad som skrivverktyg utgår från Arne Tragetons metod  ”Att skriva sig till läsning” – ASL men är sedan anpassad för att passa de olika förskolornas verksamhet. Arne Trageton menar att barn lär sig skriva och läsa snabbare om de får använda datorer istället för att arbeta med handstil och annat färdigt material.

Barnen har i början av arbetet naturligtvis olika erfarenheter av iPad, bokstäver och att skriva. En del barn vill trycka på så många bokstäver som möjligt för att så fort som möjligt fylla hela pappret. Andra barn väljer medvetet bland bokstäverna och en del kan t o m bokstävernas namn. För en del barn är det viktigt att det blir riktiga ord och de vill därför skriva av ordbilder. Det är spännande att höra hur barnen diskuterar med varandra om de ord de skriver är korta eller långa. Det är inte en självklarhet för barnen att det beror på antal bokstäver utan de har även många andra idéer om vad det är som avgör.  Ett barn kom också på att han kunde säga efter de bokstavsljud som talsyntesen läste upp. Att begränsa sig till att inte använda papper och penna parallellt med att skriva på iPad vilket Trageton förespråkar tycker jag inte har känts befogat. I en av de första grupperna gick t ex ett barn självmant och hämtade papper och penna och satte sig bredvid den som skrev på iPad. Han skrev sedan av de bokstäver som den andre skrev på iPad. Det tycker jag även visar på hur positivt det är att jobba i par och att barnen på så sätt lär av och ger idéer till varandra.

Ett annat exempel på arbete i par berättade Ann-Sofie som jobbar på Förskolan Lugnet om. När två barn satt och skrev kom de på att de ville skriva av de ordbilder på olika djur som fanns på väggen.

bild.JPG4

Eftersom de ordbilderna vara skrivna med gemener och de inte kände igen alla bokstäver som versaler visste de först inte hur de skulle göra. Tillsammans kom de sedan på att de kunde gå och jämföra med de alfabetsbilder som finns i ett annat rum.

bild.JPG2

Med hjälp av alfabetsbilderna kunde de sedan skriva ”tupp”, ”häst”, ”ko” och ”hund”.

bild.PNG3

Barnen har använt appen Skolstil. Det är ett enkelt skrivprogram med talsyntes så att bokstavsljuden blir upplästa allt eftersom barnen skriver.  Talsyntes läser upp det ord man har skrivit vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken som t ex punkt. En fördel med appen är att bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig skriva för hand. Vill man använda ”Skolstil” för ASL behöver man stänga av rättstavningsfunktionen, annars ger programmet förslag på hur det som barnen skriver ska stavas. Det barnen skriver kan man sedan skriva ut.

Berta Drake

”Berta Drake” är ett material som är framtaget för barn i åldrarna 4-8 år. Tanken är att väcka barnens intresse för kemi och naturvetenskap redan när de är i förskoleåldern. Varje kapitel i boken innehåller en fristående saga om Bertas upptåg. Kapitlet avslutas med ett experiment som är lätt att genomföra. Här är  Bertas egen hemsida. På hemsidan finns en del som vänder sig till barn där de kan läsa om Berta, spela memoryspel mm, och en del som vänder sig till pedagoger.

På Youtube kan man se hur de olika experimenten går till. Jag tänkte pröva det här experimentet tillsammans med några barn.

Jag ville göra experimentet utifrån att det kan vara ett bra tillfälle till ordinlärning och att diskutera i mindre grupp. För att förtydliga vilka ord jag ville att barnen skulle ha fokus på gjorde jag ordbilder som Berta hade med när hon kom och hälsade på. Jag läste upp ordet och barnen fick peka ut den saken på bilden. Vi smakade även på socker och sirap och barnen tyckte att det smakade godis. Sedan läste vi gemensamt instruktionerna för experimentet och barnen hämtade de saker som behövdes. Att mäta och hälla var kul. När råttorna var ilagda fick barnen gissa vad de trodde skulle hända med råttorna. De flesta trodde att de skulle bli större. Något barn visste inte och ytterligare ett barn trodde att de endera skulle bli större eller mindre. Barnen fick även rita av Berta. Efter två dygn tog vi ut råttorna. När vi tog upp råttorna och jämförde såg barnen direkt att de hade ändrat storlek och konsistens. När barnen jämförde storlek och konsistens fanns det tillfällen till ordinlärning, hade råttorna blivit större, mindre, hårda, mjuka, varma eller kalla. Avslutningsvis ritade barnen i iPad de olika stegen i experimentet och vi pratade om vad de berodde på att råttorna hade ändrat storlek.

IMG_0881

Julkalender

En populär app så här inför jul är ”Fotojulkalendern”. Det är en lättaarbetad app  vilket gör att appen passar i stort sett alla, från de yngsta barnen i förskolan till vuxna.

I skapa-läget gör du en julkalendern genom att klicka på luckor och välja den bild som ska visas då luckan öppnas. Bilderna väljer du från kamerarullen i din iPad.

När du är klar kan du prova kalendern i testa-läget. Här går alla luckor att öppna oavsett datum.

När du är klar välj visa-läget. Här kan du bara öppna luckorna på rätt datum.

Om du klickar på en bild i en öppnad lucka så visas bilden i stort format över hela skärmen.

Jag har för att få julstämning gjort en kalender med bilder som symboliserar olika julsånger. För att tillsammans med barnen på förskolan öppna luckan, lista ut vilken sång och sedan sjunga såmgen. Men vill man inte ha jultema i sin kalender finns det en rad andra kul teman man kan välja, t ex  ”mattekalender”, bakom lucka 1 finns det bild på en sak, bakom lucka 2, bild på två saker osv. Eller varför inte använda kalendern för läs- och skrivinlärning och istället för bild ha ordbilder eller andra skrivna meddelande.

Efter jul kan alla luckor öppnas oavsett datum och då kan kalendern användas som ett vanligt trycka – hända program.