Tag Archives: IKT

Tips på appar

Förra veckan träffades några pedagoger från Lugnets och Maskrosens förskolor för att delge varandra hur de har arbetat med litteracitet- och läs- och skrivutveckling. Bägge avdelningarna har använts sig av digital verktyg men på delvis olika sätt. Barnen på Lugnets förskola har bl a arbetat med att använda iPad som ett skrivverktyg, influerat av metoden ”att skriva sig till läsning”. Barnen på Maskrosens förskola har använt sig av dator och andra appar i iPad. Bägge förskolorna har naturligtvis även använt papper och penna, böcker och annat lekmaterial för att ge de barns om vill möjlighet att utforska mer kring litteracitets- och läs- och skrivutvecklingen.

De här apparna och internetsidorna pratade vi kring.

Tips på appar:

Ordens Magi

Se bokstavsljuden

Skrivguiden

 Skolstil – App med talsyntes. På Lugnet har barnen använt appen för att ”spökskriva”. Finns även Skolstil 2 med möjlighet att använda talsyntes i offlineläge, läsa upp hela texten och läsa upp markerad text

Skriv och Läs – App med talstyntes där man kan göra egna böcker

StoryKit – App för att göra egna böcker

My Story – App för att rita och göra egna böcker

ABC-raketen – App som bygger på URs serie ”Livet i bokstavslandet”

Lolas Alfabetståg – Finns flera appar i Lola serien

Pages – Skrivprogram för att lägga in bild och text

Pic Collage – App för bild och text. Passar för dokumentation tillsammans med barnen

Färger och Fordon

My Playhome – Här  finns ett exempel på hur jag har använt appen My Playhome

ViaTube – App där man kan spara ner filmer från youtube

 Tips på internetsidor:

På sidan http://www.wartoft.se/program/minisebran/  finns Minizebran att ladda ner till dator

På sidan ”Pappas appar” http://www.pappasappar.se/ finns det tips på fler appar

 Fler app-tips finns även på http://www.skolappar.nu/

Annonser

Skapa gemensamma texter

Barnen på Förskolan Lugnet har skrivit gemensamma texter i grupper med 4-5 barn. Vi utgick ifrån en enkel bildserie om en pojke som klättrade upp i en klätterställning. Jag skrev och barnen fick gemensamt berätta. För att alla barnen skulle se och hänga med i vad som skrevs kopplade vi iPaden till bildkanon. Fastän det var samma bilder de två grupperna utgick ifrån tolkade de bilderna på två sätt och resultatet blev två olika berättelser. Barnen fick tillsammans berätta och när alla barnen tyckte att texten var klar läste vi gemensamt igenom den. Sedan skrev vi ut berättelserna och varje barn fick rita en egen bild till texten.

HP0024

HP0025

Här nedanför har jag sammanfattat hur Förskolan Lugnet har arbetat med ”Att skriva sig till läsning” hittills. Arbetet är inspirirerat av Arne Tregeton och Erica Lövgrens arbete med ASL men har anpassats för att passa en förskolegrupp flerspråkiga barn. En reflektion under arbetet med ASL är att det även stöttat barnens uttal eftersom barnen har härmat talsyntesen och på så sätt även övat språkljud. Flera barn ville vid starten skriva ”riktiga” ord. I början skrev de därför ofta sina namn eller andra enkla ord som de redan kunde. Intresset för ”spökskrift” är något som växt fram under arbetets gång.

bild (11)

Att skapa gemensamma texter eller att arbeta i par har varit positivt. De barn som har kommit längre i skrivprocessen kan stötta de som är nybörjare och de barn som lätt kommer på egna berättelser kan stötta de andra. Även att utgå från bilder har varit bra för skrivandet eftersom det medför att barnen får en gemensam förförståelse och lära in ord och begrepp.

Pedagogerna, Ann-Sofi och Lotta, har även utvärderat vilka mål i Lpfö 98/10 och deras egna målkriteriet arbetet med ASL har innefattat. Här kan ni se Lugnets Lotusdiagram

CCI20130411_0000

  • Genom vårt lotusdiagram ser vi att många av våra mål har berörts och är uppfyllda på kort tid.
  • Vi ser att intresset för att skriva med penna har ökat bland barnen som skrivit på Ipaden.
  • I barngruppen hörs ofta samtal om bokstäver.
  • Barnen har också fått en förståelse för att Ipaden kan användas på många olika sätt.
  • Både vuxna och barn tycks tycka att det är ett intressant och roligt arbetssätt ”att skriva sig till läsning”.

För att stötta barnen i hur ordet ”och” stavas har pedagogerna satt upp ordet som en ordbild.

bild (10)

På Förskolan Lugnet planerar de även att föra över skrivandet från iPad till dator och vanligt tagentbord ibland för att göra det enklare för barnen att använda bägge händerna när de skriver. Tagentbordet på iPad är mindre och det medför att barnen använder enbart pekfingrarna när de skriver.

Flerspråkighet i fokus

På ”Flerspråkighet i fokus” i Stockholm den 14 – 15 mars, visade Björn Kindenberg gratisprogrammet ”Storyjumper” som är ett verktyg för att skapa bilderböcker. På hans blogg, ”Magister Björn”  har han lagt ut presentationen från föreläsningen med förslag hur man kan planera arbetet med ”Storyjumper”, genrepedagogik och funktionell grammatik i klassen. På hans blogg finns också en bedömningsmatris. Men även yngre barn i förskola och på lågstadiet kan naturligtvis ha användning för programmet ”Storyjumper”. För att kunna använda ”Storyjumper” behövs en inloggning. Det finns även färdiga mallar och det går även att använda egna bilder eller fotografier i programmet. När böckerna är färdiga går de att beställa i inbunden bokform.

img_09862

Jenny Larsson och Åsa Lundman från Boliden hade en föreläsning om hur man kan stötta barns olika modersmål i förskolan. De visade på sidan ”Barnens bibliotek” där det finns boktips, länkar till andra hemsidor och där det även går att låna böcker. Böckerna ”Rosas bondgård” och ”Noras pulka” är exempel på böcker som finns på fler språk än svenska. På den förskola där Jenny Larsson arbetade hade de även tagit fram färgernas, veckodagarnas och olika formers namn på barnens olika modersmål. Färgernas namn kunde de sedan bl a använda när de spelade spel. De visade även exempel på två egna skyltar med ”hej” och ”välkommen” på barnens olika modersmål.

IMG_0966

Om föräldrasamverkan och förskolan som interkulturell mötesplats föreläste Sonia Sherefay. På hennes hemsida finns mer information om den föräldrautbildning hon har arbetat fram för att hjälpa nyanlända föräldrarna att förstå och bemöta olika svårigheter deras barn kan ställas inför i Sverige. Hon har även skrivit en bok ”Föräldrar i det mångkulturella Sverige”. Sonia Sherefay pratade bl a om att om man inte är född i en demokrati behöver man lära vad demokrati är och kan därför behöva prata på t ex föräldramöte vad demokrati innebär. På samma sätt kan föräldrarna också sakna erfarenhet och kunskap om vad den svenska förskolan innebär och hur man arbetar i den svenska förskolan.

IMG_0969

Hon pratade även om att man behöver vara tydlig när man utformar inbjudan till föräldramöte och även berätta varför föräldrarna ska gå på föräldramöten, annars kan föräldrarna lätt missuppfatta och tro att det är något de inte behöver delta i. Här visade hon några exempel på hur man kan utforma inbjudan till föräldramöte:

IMG_0970

Efterarbete av texter

Uppgiften att illustrera texten och be barnen att rita något till den texten de skrivit på iPad har barn uppfatta på många sätt. En del barn ritar en bild under texten och använder bilden som stöd när de sedan läsberättar texten för sina kompisar. Här är ett exempel:HP0020

Andra har istället fokuserat på bokstäver och text och skrivit för hand detsamma som de har skrivit på iPad tidigare. Exempelvis så här:

HP0023

Några barn har färglagt eller ritat direkt i den färdiga texten. Att barnen har använt olika strategier är inte något de har lagt någon värdering i, utan alla verkar nöjda med sitt eget arbete! De färdiga texterna sätts sedan upp på väggen för att alla ska kunna ta del av berättelserna och barnen kan läsberätta texcterna fler gånger.

Efter att barnen på Förskolan Lugnet har börjat med ASL har pedagogerna märkt ett ökat intresse även för andra språkutvecklande aktiviteter som t ex magnetbokstäver, färglägga olika bokstäver, placeringskorten vid maten eller olika övningar att para ihop bild och ordbild.

SLI.SE PLAY

När vi hade paddcafé visade Förskolan Kvarnen hur de använde film från ”sli.se”. ”Sli.se” har  även en app, ”SLI.SE Play”. Klicka här så kan du läsa mer om appen i itunes.

I appen ”SLI.SE Play” har du möjlighet att se strömmande utbilningsvideo och lyssna på ljudinspelningar från de flesta AVMedier i Sverige. För att använda appen krävs att din AVMedia har stöd för appen, samt att du har en inloggning på http://www.sli.se eller beta.sli.se. Här kan du registrera ett nytt konto.

När du öppnar appen måste du först logga in med ditt användarnamn och lösenord. Sedan kan du söka den film du vill se. Det finns möjlighet att söka utifrån ämneskategorier och ålder på barnen/eleverna.

bild[2]

När du har gjort dina val kommer sökresultatet upp och du kan välja vilken film du vill se. Du kan även lägga till filmen som ”favorit” för att lätt hitta den nästa gång.

bild[1]

Appen är fortfarande i utvecklingsstadiet och kan i nuläge bara visa mp4-filer. och allt utbud på ”sli.se” finns ännu inte på mp4-format.  Går du istället in på nätet på http://www.sli.se och loggar in får du hela utbudet. Till iPad måste du då köpa till en spelare som heter Goodplayer för att kunna se film. Som vi pratade om på paddcaféet kan man med det mobila bredbandet bara använda en begränsad mängd data innan man får betala extra och därför kan man tänkta på att streamad film är exempel på sådant som förbrukar en större mängd data.

Att använda iPad som skrivverktyg

Under vårterminen ska några förskolegrupper testa att använda iPad som skrivverktyg. Tanken är att se vad som händer när barn med hjälp av iPad får möjlighet att prova sig fram och leka med bokstäver. Meningen är inte att de i första hand ska öva på skrivutveckling, utan att väcka ett intresse för bokstäver och att arbeta med iPad på andra sätt än genom färdiga spel. Att använda iPad som skrivverktyg är enbart ett komplement till förskolornas övriga arbete med litteracitet och förskolorna fortsätter med de språkutvecklande aktiviteter som de redan gör,  t.ex. bokläsning, rim och ramsor, rita och klippa. Arbetet med att använda iPad som skrivverktyg utgår från Arne Tragetons metod  ”Att skriva sig till läsning” – ASL men är sedan anpassad för att passa de olika förskolornas verksamhet. Arne Trageton menar att barn lär sig skriva och läsa snabbare om de får använda datorer istället för att arbeta med handstil och annat färdigt material.

Barnen har i början av arbetet naturligtvis olika erfarenheter av iPad, bokstäver och att skriva. En del barn vill trycka på så många bokstäver som möjligt för att så fort som möjligt fylla hela pappret. Andra barn väljer medvetet bland bokstäverna och en del kan t o m bokstävernas namn. För en del barn är det viktigt att det blir riktiga ord och de vill därför skriva av ordbilder. Det är spännande att höra hur barnen diskuterar med varandra om de ord de skriver är korta eller långa. Det är inte en självklarhet för barnen att det beror på antal bokstäver utan de har även många andra idéer om vad det är som avgör.  Ett barn kom också på att han kunde säga efter de bokstavsljud som talsyntesen läste upp. Att begränsa sig till att inte använda papper och penna parallellt med att skriva på iPad vilket Trageton förespråkar tycker jag inte har känts befogat. I en av de första grupperna gick t ex ett barn självmant och hämtade papper och penna och satte sig bredvid den som skrev på iPad. Han skrev sedan av de bokstäver som den andre skrev på iPad. Det tycker jag även visar på hur positivt det är att jobba i par och att barnen på så sätt lär av och ger idéer till varandra.

Ett annat exempel på arbete i par berättade Ann-Sofie som jobbar på Förskolan Lugnet om. När två barn satt och skrev kom de på att de ville skriva av de ordbilder på olika djur som fanns på väggen.

bild.JPG4

Eftersom de ordbilderna vara skrivna med gemener och de inte kände igen alla bokstäver som versaler visste de först inte hur de skulle göra. Tillsammans kom de sedan på att de kunde gå och jämföra med de alfabetsbilder som finns i ett annat rum.

bild.JPG2

Med hjälp av alfabetsbilderna kunde de sedan skriva ”tupp”, ”häst”, ”ko” och ”hund”.

bild.PNG3

Barnen har använt appen Skolstil. Det är ett enkelt skrivprogram med talsyntes så att bokstavsljuden blir upplästa allt eftersom barnen skriver.  Talsyntes läser upp det ord man har skrivit vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken som t ex punkt. En fördel med appen är att bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig skriva för hand. Vill man använda ”Skolstil” för ASL behöver man stänga av rättstavningsfunktionen, annars ger programmet förslag på hur det som barnen skriver ska stavas. Det barnen skriver kan man sedan skriva ut.

Teckna.se för windows-telefoner

En läsare Malin ställde en fråga om appen Teckna.se:

”Hej
Är väldigt intresserad av denna teckna.se appen. Men jag har en Windows telefon (Nokia lumia 700) finns den appen till min telefon? Eller kommer det att komma en app som är anpassade till Windows telefonerna?

MVH Malin

Vad jag vet finns inte appen för windows-telefoner. Om det är på gång vet jag inte. Är det någon läsare som vet? Annars skulle jag rekommendera att du tar kontakt med och ställer frågan till app-tillverkaren Hatten Förlag. Mejladressen är info@hattenforlag.se.