Tag Archives: Skolinspektionen

Skolinspektionens granskning av IT i undervisningen

Enligt läroplanen ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Men även om skolorna satsar på IT så används de nya verktygen sällan i undervisningen. Det visar Skolinspektionens granskning av användningen av IT-verktyg i undervisningen i naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, svenska och religionskunskap.

Som underlag finns även en ”Litteraturöversikt för IT-användandet i undervisningen”.

Resultatet av undersökningen i korthet:

  • Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande.  Ofta har man nöjt sig med att använda IT-utrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet.
  • Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.
  • Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts.
  • En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet.

Hela granskningen kan du läsa här; ”Satsningar ¨på IT används inte i skolornas undervisning”.

Även vid användandet av IT är lärarens förhållningssätt och val av arbetsmetoder viktig! Användandet av IT medför alltså inte att eleverna kan ha lektioner utan lärare. Tvärtom behövs kunniga och engagerade pedagoger som på ett medvetet sätt kan hjälpa eleverna att se vilka möjlighetersom erbjuds med hjälp av  IT i undervisningen. Jag tycker också att det finns många goda exempel på hur IT används på ett medvetet sätt, även om IT-användandet generellt kan utvecklas.

Annonser